મુંબઈ, અમદાવાદ અને નવી દિલ્હી માટે આજના ચોઘડિયા | શહેર બદલવા માટે અહીં ક્લિક કરો | Today's Gujarati Choghadiya to find shubh muhurat. View in English →

For more information, try the Hindu calendar, Gujarati calendar and panchang.

દિવસના ચોઘડિયા સમય

Most Auspicious Good Inauspicious Inauspicious
*Next Day #Astrological sunrise/sunset

To find choghadiya for Pune, Jaipur, Vadodara or any city on any day, use the form below.

Choghadiya Calculator

Gujarati Choghadiya table (day choghadiya) for the days of the week assuming sunrise to be at 6:00 AM.

Gujarati choghadiya

Gujarati Choghadiya table (night choghadiya) for the days of the week assuming sunset to be at 6:00 PM.

Weekly choghadiya gujarati table